FPMA BORDEAUXNy Mpamafy

FIARAHA-MIAVAK AO AMIN’NY FIANKAVIANA

FANDINIHINA BAIBOLY, FANDINIHINA LOHAHEVITRA

CELLULE DE PRIERE FAMILIALE (CdPF)

CELLULE DE PRIERE (CdP)

FANDINIHINA LOHA-HEVITRA (FLH)

confcall le mardi20H00 depuis 27-10-2020 Cellule de prière familiale07 56 75 39 31– 873182#

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

Ny FILAZANTSARAn ’i MATIO

( Eto no azo iheinoana ny toko sy andininy @ nyMATI )( Eto dia azo hamakina ny toko sy andininy ao @ MATIO)

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

22-11-2022 [FLH]: le bonheur dans la pureté de coeur (1 Samuel 16.7-13)
Faly miarahaba anao ao amin'i Tompo,


ny lohahevitra hifampizarantsika rahalina dia "ny fahasambarana azon'ny mino noho ny fahadiovam-pony" (Matio 5.8). 

Inona no atao hoe "madio fo", inona no mety hampandoto ny fo, amin'ny fomba ahoana no hanadiovana ny fo? Efa niaina izany va ianao?


Nous allons échanger ce soir sur "le bonheur du chrétien en ayant le coeur pur" (Matthieu 5.8).

que signifie "coeur pur", qu'est-ce qui pourrait souiller le coeur de l'homme, comment rendre le coeur à nouveau pur? L'auriez-vous aussi vécu?


Mahereza daholo fa momba antsika ny Tompo!-------------

Pasteur RAMAHERIJAONA Jean Teddy

Bordeaux08-11-2022 [ CDP] « Guerres entre les pays »
Hrahantsika ho dinihana amin izany :
« Guerres entre les pays, que dit la Bible ? » «

Un temps pour tout. Il y a … un temps pour la guerre, et un temps pour la paix. » - Ecc 3.8

(PDF TARIDALANA )01-11-2022 [CDF]: Matthieu 6.5-15 « au sujet de la prière »

Faly miarahaba ry havana,

Hiara-hivavaka sy handinika ny Tenin’Andriamanitra isika araka ny fanao isaky ny talata alina. Momba ny vavaka no hifampizarantsika amin’izany :

Hita ao amin’ny fivavahana rehetra ny fifandraisan’ny olona, izay manaraka izany, amin’izay heveriny ho andriamanitra ka tompoiny. Ny voalohan’ny volana novambra dia maro ny mivavaka amin’ny maty ? Ahoana ny amintsika kristiana ? Vao teraka ve dia efa mahay mivavaka ny olona sa mila fianarana izany ? Tsy feno ve ny vavaka ataontsika raha tsy ampiana an’ilay vavaka nampianarin’i Tompo ?

Dans toutes les religions, chaque adepte a sa manière de prier dieu qu’il reconnaît et qu’il vénère. Il y en a qui prie et intercède pour les morts en ce jour de 1er novembre. Qu’en est-il de la religion chrétienne ? La prière est-elle innée chez une personne ou devrait-on l’apprendre pour la faire ? Notre prière ne serait-elle pas complète sans cette prière que Jésus nous a apprise ?

Manentana anao izahay mba ho tonga sy hitaona ny hafa amin’izany,

Momba antsika ny Tompo,


-------------

Pasteur RAMAHERIJAONA Jean Teddy

Bordeaux25-10-2022 [FLH] 6 Sambatra ny noana sy mangetaheta ny fahamarinana; fa izy no hovokisana. / : HEUREUX CEUX QUI ONT FAIM ET SOIF... (Romains 12.10-21)
Faly miarahaba ry havana,

ny fandinihina ny lohahevitra izay tanterahintsika anio alina dia hifantoka amin'ny fahasambarana faha-4 izay nambaran'i Tompo (Matio 5.6).Fahasambarana ny hanoanana sy ny hetaheta amin’ny fahamarinana, nahoana ?

Inona no atao hoe fahamarinana ? Inona no hatao mba hahatonga ny olona ho noana sy mangetaheta izany ? Inona no fahavokisana ampanantenain’i Tompo ?

 

Affamé et assoiffé de justice font le bonheur, pourquoi ?

Qu’est-ce que la justice ? Comment donner envie à chacun d’avoir soif et faim de la justice ?

Quel rassasiement  le Seigneur nous promet-il  ?


Aoka hifampitaona sy hitondra amim-bavaka amin'izany isika mianakavy,

momba antsika ny Tompo!


-------------

Pasteur RAMAHERIJAONA Jean Teddy

Bordeaux18-10-2022 [CDF]: Matthieu 6.1-4 "la manière de donner"

Faly miarahaba ry havana,


handray fampianarana momba ny fanomezana isika anio alina araka ny Filazantsara taterin'i Matio izay dinihintsika mitohy.


Mitovy ve ny "manome" sy ny "manao asa fiantrana"? Inona avy izy ireo?

Nahoana no lazaina fa "asan'ny fahamarinana" ireo?

Inona no valim-pitia azo avy amin'Andriamanitra vokatry ny asan'ny fahamarinana tanterahintsika?


Quelle différence y a-t-il entre "donner" et "faire l'aumône"? Citez des exemples de dons et d'aumônes?

Pourquoi les qualifie-t-on ici d'"action de justice"?

Quelle récompense Dieu accordera-t-il à nos "actions de justice"?


Mahereza daholo fa momba antsika ny Tompo,

Pasteur RAMAHERIJAONA Jean Teddy

Bordeaux11-10-2022 CDP Iza no hirahiko, ary iza no handeha ho irakay? Dia hoy izaho: Inty aho, iraho aho"  Isaia 6:8

Faly miarahaba antsika amin'ny anaran'ny Tompo,


Mitohy ny fotoanantsika isaky ny talata 


Ny hodinihintsika amin'izany :

" Iza no hirahiko, ary iza no handeha ho irakay? Dia hoy izaho: Inty aho, iraho aho"  Isaia 6:8


Ka hiarahantsika valiana sy fakafakaina amin' izany:

- Fa maninona ny Tompo no maniraka?

-Iza no irahiny?

-Ary ianao mba ahoana?

 

Koa manainga antsika ry havana ao amin'ny Tompo, hihaino sy hanaraka izany amin'ny confcall ny Talata 11 Oktobra 2022 izao amin'ny 8 ora alina.


Ho tahian'ny Tompo hatrany ny tokantrano tsirairay avy.


Mpiandraikitra ny VAFF04-10-2022 [CDF]: Matthieu 5.38-48, "concernant la vengeance, l'amour et les ennemis""Faly miarahaba anao ao amin'i Tompo,


momba ny "valifaty" no asian-dresaka mandritra ny fiaraha-mivavaka sy ny fandinihina ny soratra masina anio alina. Inona no ambaran'ny Filazantsara mikasika izany?


Mahereza ry havana fa momba antsika ny Tompo


-------------

Pasteur RAMAHERIJAONA Jean Teddy

Bordeaux27-09-2022 [FLH]: Jacques 1. 16-27
Faly miarahaba ry havana,


ny fandinihina lohahevitra anio alina (FLH) izay fanaontsika isaky ny talata faha-4 amin'ny volana dia hiompana amin'ireo fahasambarana folo nambaran'i Jesoa Tompo ho an'ny mino Azy. Anio isika dia handray ny fahatelo amin'izany: "malemy fanahy" (Matio 5.5)


Inona no atao hoe "malemy fanahy"? Ahoana no fisehony?

Fahalemena sa fahatanjahana ny "fahalemem-panahin"' ny mino?

inona no mety manakana ny olona tsy ho "malemy fanahy"?


la 3ème clé du bonheur des chrétiens révélé par Jésus est "la douceur" (Matthieu 5.5)

Qu'est-ce que la "douceur"? Comment se manifeste-t-elle?

Être doux peut-il être une force ou une faiblesse chez la personne qui la manifeste?

Qu'est-ce qui pourrait empêcher une personne de vivre la "duceur"?


Momba antsika ny Tompo,


-------------

Pasteur RAMAHERIJAONA Jean Teddy

BordeauxFaùpahatsiarovana :

29-12-2020 Jakoba 1,19-27 Jacques-partie-3.pdf

15-12-2020 Jacques-partie-2.pdf Jacques 1, 9-18
Dieu fait-il de favoritisme pour que d’autres personnes aient des conditions de vie meilleures que les autres ?

Jésus, pour sa part, nous invite à penser sur l’inégale répartition de la richesse dans le monde

20-09-2022 CDF]: Matthieu 5.33-37, "concernant le serment"
Faly miarahaba ry havana,

mikasika  ny fianianana" ny teny hifampizarantsika sy hiarahana mivavaka anio alina. 

Momba antsika ny Tompo 

Ny Mpitandrina 

13-092022 Cellule de prière  Talata 13 Septambra 2022.

Miarahaba antsika mpianakavin'ny finoana ao amin’ny Tompo.  Ity indray izany ny lohahevitra ho dinihantsika mandritry ny fotoana ny CDP :

                                                      VALIM-PITIA

1-Inona avy no karazana valim-pitia?

2-Iza no afaka mamaly fitia sy manome valim-pitia ary iza no misitraka azy?

3-Ny asa sy ny toe-javatra manao ahoana no andraisana valim-pitia?

4- Araka izany inona no atao hoe valim-pitia?

Manasa antsika izany handray anjara mavitrika. Dia ho an’Andriamanitra irery ny voninahitra.

VA2F

06-09-2022 [CDF]: Matthieu 5. 27-32 « Au sujet de l’adultère » TARIDALANA

26-07-2022 [FLH]: pleurer nous rend il heureux?
ny fahasambarana faharoa araka ny toritenin'i Jesoa teo an-tendrombohitra no hifampizarantsika anio alina amin'ny 8 ora."sambatra izay mitomany fa izy no ampiononin'Andriamanitra" (Matio 5.4)

mahasambatra ve ny fitomaniana? Inona no anton'ny tomany? Amin'ny fomba ahoana ny alahelo no tonga fahasambarana ho an'ny olona anankiray na ho an'ny tokantrano na ho an'ny fianakaviana na ho an'ny fiangonana, sns.19-07-2022 [CDF]: Matthieu 5. 21-26
Zavadehibe no hifampizarantsika satria miresaka momba ny FIHAVANANA maha malagasy antsika rahateo. TARIDALANA05-07-2022 [CDF]: Matthieu 5.17-20 « Donner du sens à notre vie spirituelle » (v.17) TARIDALANA

28-06-2022 [FLH]: "heureux les pauvres"? « Heureux les pauvres de cœur : le Royaume des cieux est à eux. » (Matthieu 5.3)

Le bonheur dans la pauvreté !

La richesse ne fait-elle pas le bonheur de l’humanité ? Pourquoi ? Qu’est-ce que le bonheur ?

Pourquoi et comment la pauvreté pourrait-elle être l’accès au bonheur ?

 

Lectures : Matthieu 6.25-34

(Textes à l’appui : Psaumes 34.19 / 40.17 / Esaïe 57.15 / Luc 1.52-53 / Apocalypse 3.17)


-------------------

Pasteur RAMAHERIJAONA Jean Teddy

Bordeaux

21-06-2022 [CDF] Matthieu 5.9-16« Le bonheur apporté par le Messie » ( TARIDALANA )

31-05-2022 [CDF]: Matthieu 4.12-25 « Jésus proclame la bonne nouvelle et guérit les malades » (v. 23) ( TARIDALANA )14-06-2022 [CDP] Cellule de Prière - Talata 14 jona 2022 – 20h00Lohahevitra : « Ny vola sy ny harena ve mahasambatra ? »

« L'argent et la richesse font-ils le bonheur ? »

1°) Inona no atao hoe harena amin’ny olona? ary ho an 'ny kristianina ?

2°) Mahasambatra ve ny harena?

Rehefa hoe harena ve dia tsara daholo?

3°) Inona no tokony ho fijery sy ho fitondrantenan'ny kristianina manoloana ny harena ?

07-06-2022 [CDF] Matthieu 5.1-16 « Le bonheur apporté par le Messie » ( TARIDALANA )

31-05-2022 [CDF]: Matthieu 4.12-25 « Jésus proclame la bonne nouvelle et guérit les malades » (v. 23) ( TARIDALANA )

24-05-2022 [FLH]: "Ambassadeurs du Christ, allez en eau profonde!" (Juges 6. 1-27)

Faly miarahaba anao ao amin'i Tompo,


anio alina isika dia handinika lohahevitra izay miompana amin'ny vinan'ny fiangonana mandritra ny roa taona manaraka: "mandrosoa ho any amin'ny lalina" (Lioka 5.4b).


Inona moa no "lalina" tiana ambara ka hitaomana ny kristiana sy ny fiangonana mba handrosoany?


Manasa anao àry izahay mba handray anjara amin'ny fifampizarana mikasika izany. Ny bokin'ny Mpitsara 6. 1-27 no hiaingantsika.


Momba antsika ny Tompo,


17-05-2022 : [CDF]: Matthieu 4.1-11 « Conduis par l’Esprit » (v.1) ( TARIDALANA )

10-05-2022 ; [CDP] Thème : « Ny fahazarana / les Habitudes »

1°) Tsara ve ny manana fahazarana ?Est-il bien d‘avoir des habitudes2°) Tsara daholo ve ny fahazarana ?

Toutes les habitudes sont-elles bonnes ?

Inona ny mety fahazaran-dratsy ?

Qu’est-ce qui peut être une mauvaise habitude ?

3°) Tokony hanana fahazarana koa ve ny kristiana ?

Les Chrétiens devraient-ils avoir des habitudes ?

Inona no fahazarana manamarika anao voarakitra ao @ baiboly ?

Quelles habitudes mentionnées dans la Bible vous ont marqué ?

4°) Ahoana no atao hialana @ fahazarana raha maniry hiala amin'izany ianao.

Que faire si on veut se débarrasser d’une habitude ?

03-05-2022 : [CDF]: Matthieu 3

« Accomplir ce que Dieu demande » (v.15) ( TARIDALANA )

26-04-2022 :[ FLH] Amin'izao fotoana manodidina ny fetin'ny paska izao dia mety hahaliana antsika ny miresaka momba ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty.

Koa indro àry ny lohahevitra izay hifampizarantsika anio alina amin'ny 8ora tsy diso.

« Vatana toy inona no hotafian’ny olona amin’ny fitsanganan’ny tena amin’ny maty ? »

« Quel genre de corps revêtira l’humain lors de la résurrection des morts ? »

Texte : 1 Corinthiens 15. 20 – 58 

19-04-2022 : [CDF]: Matthieu 3 Jean le précurseur de Jésus (v.11) ( TARIDALANA )

05-04-2022 : [CDF]: Matthieu 2. 13-23 « Afin que s’accomplisse la prophétie » (vs. 15, 17 et 23) ( TARIDALANA )

29-03-2022 [CDF]: Matthieu 2 L’accomplissement de la prophétie (v.22) ( TARIDALANA )

22-03-2022 [FLH] un avant-goût de notre retraite d’église de ce weekend qui invite chaque croyant à « aller en eau profonde »: « chrétien (ne) qui es-tu ? », et « le modèle d’un chrétien (ne) en marche ». Nous partagerons ce soir sur le thème suivant :

Le chrétien (ne) fera de très grandes œuvres. De quoi s’agit-il ? Pourquoi et comment ? D’après, Jean 14. 11 – 27

15-03-2022 [CDF]: Matthieu 1. 18-25 ( TARIDALANA )

08-03-2022 [CDP] « Tatouage d’un jour, Tatouage pour toujours » ( TARIDALANA )

01-03-2022 [CDF]: Matthieu 1.1-17

Le livre de la genèse de Jésus Christ (verset 1) ( taridalana )Pasteur RAMAHERIJAONA Jean Teddy

BordeauxTAHIRY :22-06-2021 hatramin’ny 22-02-2022 CdPF - CdP - FLH

Ny epistily ho an ’ny GALATIANA

(ALAINA ETO NY TAHIRY)

( Eto no azo iheinoana ny toko sy andininy @ ny EPISTILY ho an ‘ny GALATIANA )( Eto dia azo hamakina ny toko sy andininy @ Epistily ho an ‘ny GALATIANA )

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

15-12-2020 hatramin’ny 22-06-2021 CdPF - CdP - FLH

Ny epistily nosoratan'i Jakoba

(ALAINA ETO NY TAHIRY)

( Eto no azo hiainoana ny toko sy andininy @ ny EPISTILY nosoratan'i JAKOBA )( Eto dia azo hamakina ny toko sy andininy @ Epistily nosoratan'i JAKOBA)

+++++++++++++++++++++++++++++++++++24-03-2020 hatramin’ny 01-12-2020 FILAZANTSARA araka i MARKA

 

http://mizara.fr/fpmabx/lives_bible.html