FPMA BORDEAUXNy Mpamafy

FIARAHA-MIAVAK AO AMIN’NY FIANKAVIANA

FANDINIHINA BAIBOLY, FANDINIHINA LOHAHEVITRA

CELLULE DE PRIERE FAMILIALE (CdPF)

CELLULE DE PRIERE (CdP)

FANDINIHINA LOHA-HEVITRA (FLH)(ALAINA ETO NY TAHIRY)Confcall le mardi20H00 depuis 27-10-2020 Cellule de prière familiale07 56 75 39 31 na  0159423047– 873182#

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

Ny FILAZANTSARAn ’i MATIO

( Eto dia azontsika henoina ny boky

( Eto no azo iheinoana ny toko sy andininy @ nyMATIO)

Azo hamakina ny toko sy andininy ao @ MATIO)

+++++++++++++++++++++++++++++++++++16-07-2024 : [CDF]: prions ensemble avec Jésus (Luc 11.1-4)Faly miarahaba ry havana,

manasa antsika hiara-hivavaka anio alina n'aiza n'aiza misy anao,

Mahereza hatrany fa momba antsika ny Tompo!


--

Pasteur RAMAHERIJAONA Jean Teddy

Bordeaux

09-07-2024  [CDP]: "le repas pascal" (sacrements) Faly miarahaba ry havana,


momba ny sakramenta no hianarantsika sy hifampizarantsika anio alina.

Teksta omanina:

Matio 26.19-20/26-30; 28.19-20


Momba antsika ny Tompo,


--

Pasteur RAMAHERIJAONA Jean Teddy

Bordeaux02-07-2024 t: CDP talata 2 Jolay 2024

Faly miarahaba antsika rehetra amin ny anaran' ny Tompo !


Noho ny fahoriana midona eto amin'ny  FPMA sy ny fisian' ny fanompam-pivavahana anio hariva any Paris dia tsy afaka hanatanteraka ny CDP eto amin ny fitandremana Bordeaux ny mpitandrina.


Koa ny CDP antsika anio hariva talata 2 Jolay 2024 dia ho fotoam-bavaka handraisan'ny rehetra anjara.


Fotoam bavaka malalaka  hitondrana ambavaka ireo fianakaviana mana-manjo rehetra, ireo mitsabo tena, ireo mitoetra irery, ireo manano-tena sy mitondra tena.


Manainga antsika rehetra hiara hientana sy hitondra am bavaka mba ho fisaorana sy ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. 


Manonona ny fiadanan'ny Tompo ho amintsika.


Ny VAF

25-06-2024 [FLH]: prière pour les dirigeants et les nations (1 Timothée 2.1-6)
Faly miarahaba ry havana,


manasa anao indray izahay anio alina mba hiaraka handinika ny tenin'Andriamanitra sy hivavaka,

ny fandinihana lohahevitra (FLH) anio dia manodidina ny fankalazana ny faha-64 taona nahazoan'ny malagasy ny fahaleovantena, sy, ny ankatoky ny fifidianana solombavam-bahoaka eto Frantsa.

Toe-panahy manao ahoana no iainan'ny mino sy ny Fiangonana an'izany?


Mahereza daholo fa momba antsika ny Tompo,18-06-2024 [CDF]: "Comprendre et vivre le commandement d'amour" (Matthieu 22.34-46)

Faly miarahaba anao ao amin'i Tompo indray izahay ry havana,


anio alina isika dia hanohy ny fiaraha-mivavaka sy ny fifampizarana ny teny hita ao amin'ny Filazantsara araka an'i Matio.


Ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny namana no lehibe amin'ny didy raketin'ny baiboly. Nahoana no nolazaina hoe "lehibe" io didy io? Amin'ny fomba ahoana no hampiharan'ny mino azy mba ho tonga fiainany tokoa izany?


L'amour envers Dieu et son prochain est le grand commandement dans la Bible. Pourquoi est-il qualifié de "grand"? Comment le mettre en pratique et vécu dans la vie chrétienne?


Aoka samy hitondra amim-bavaka ny fanomanana sy ny fanatanterahana izany isika eo ambany fitarihan'ny Fanahy Masina.

Momba antsika ny Tompo koa dia mahereza daholo!--

Pasteur RAMAHERIJAONA Jean Teddy

Bordeaux

11-06-2024 CDP talata 11 Juin Jona 1   1-16.
Faly miarahaba antsika rehetra ao amin' i Tompo.


Manasa antsika rehetra handray anjara amin' ny CDP amin' ity volana Jiona ity ny talata 11 Jiona amin' ny 8 ora alina par confcall toy ny mahazatra antsika.


Ka ny ho velabelarintsika @ izany dia izay ho hita ao amin' ny Jona 1   1-16.


Ireto avy ny fanontaniana ho valiantsika:

1- Inona no iraka nanirahan' Andriamanitra an' i Jona? Nefa nahoana izy no nanda izany?


2- Mety misy fiantraikany amin' ny tenantsika na amin' ny olona hafa koa ve ny fandavana ny iraka izay asain' Andriamanitra ho ataontsika?


3-Fitiavana sa fahatezeran' Andriamanitra no antony saika naharendrika ny sambo?


Manantena antsika hiara- hifarimbona sy hifampizara @ famelabelarana.


Manonona ny fiadanan' ny Tompo amintsika tsirairay avy.


VAFF04-06-2024 [CDF]: "La foi en la résurrection des morts" (Matthieu 22.23-33)
Faly miarahaba anao ao amin'i Tompo izahay ry havana,


anio alina isika dia hanohy indray ny fiaraha-mivavaka sy ny fifampizarana ny teny hita ao amin'ny Filazantsara araka an'i Matio.


Tahaka an'ireto Sadoseo izay nanontany an'i Jesoa ireto dia maro no tsy mino sy ireo kristiana izay misalasala ny amin'ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty hatramin'izao. Inona no antoka fa misy tokoa ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty?  Tena sy toetra manao ahoana no ao amin'ny olona rehefa  mitsangan-ko velona izy aorian'ny fahafatesana (vakio, 1 Korintiana 15)? Inona no vokatry ny finoana ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty?


Comme les Sadducéens qui ont interrogé Jésus, nombreux sont ceux qui ne croient pas, ou même des chrétiens qui doutent, en la résurrection des morts jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qui garantit l'existence de la vie après la mort? Quels corps et caractère possèderont ceux qui ressusciteront (lire, 1 Corinthiens 15)? Quelles sont les conséquences de la foi en la résurrection des morts?


Aoka samy hitondra amim-bavaka ny fiomanana sy ny fanatanterahana izany isika eo ambany fitarihan'ny Fanahy Masina.

Momba antsika ny Tompo koa dia mahereza daholo!--

Pasteur RAMAHERIJAONA Jean Teddy

Bordeaux28-05-2024  FLH 28/05/2024 - Confession de foi (pt 2)

Texte 1 : 1 Pierre 3, 16b

« b.Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous, devant tous ceux qui vous en demandent raison, »

 

Texte 2 : Matthieu 16

« 13. Jésus arriva dans le territoire de Césarée de Philippe. Il demanda à ses disciples: «Qui suis-je, d’après les hommes, moi le Fils de l'homme?»

15. «Et d’après vous, qui suis-je?» leur dit-il.

16. Simon Pierre répondit: «Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant.»

17. Jésus reprit la parole et lui dit: «Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n’est pas une pensée humaine qui t’a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. »

Matthieu 16:13,15-17 S21 Bonjour à tous,


Que la Paix de notre Seigneur soit avec vous.

Nous allons entrer un peu plus loin dans la découverte des confessions de foi : leur fonction,  construction, leur diversité...


Autant de questions que nous pourrons aborder.


Confesser notre foi est d'autant plus important dans notre actualité d'église dans la monde !


A très vite,Vous êtes bénis !L'équipe VFL

21-05-2024 [CDF]: "Se prévenir des questions pièges" (Matthieu 22.15-22)
Faly miarahaba anao tratry ny Pentekositra izahay,


anio alina isika dia hanohy indray ny fiaraha-mivavaka sy ny fifampizarana ny teny hita ao amin'ny Filazantsara araka an'i Matio.


Nitady izay fomba hamandrihana an'i Jesoa ny mpitondra fivavahana jiosy mba hisamborana Azy. Fanontaniana araka izany no napetrany mba hovalian'i Tompo.

Ahoana no hamantarana fa mifono fandrika ny fanontaniana anankiray? Amin'ny fomba ahoana no tokony hamaliana izany? Afaka miady hevitra momba ny finoana amin'ny tsy mino ve ny kristiana ?


Les responsables du culte juif ont essayé de piéger Jésus pour l'arrêter. Pour cela, ils Lui ont posé une question afin qu'Il réponde

Comment reconnaître les pièges d'une question? Et comment y répondre? Les chrétiens pourraient-ils discuter sur la foi avec les non-chrétiens?


Aoka samy hitondra amim-bavaka ny fiomanana sy ny fanatanterahana izany isika eo ambany fitarihan'ny Fanahy Masina.

Momba antsika ny Tompo koa dia mahereza daholo!--

Pasteur RAMAHERIJAONA Jean Teddy

Bordeaux

14-05-2024 [CDP]:"Chants spirituels" (Colossiens 3.12-17)
Bonjour chers amis,

après le beau et grand concert de la chorale nationale samedi, nous sommes invités à partager sur les chants ce soir.


Pourquoi un chant est-il qualifié de spirituel?

Quel est le rôle de l'Esprit Saint dans les cantiques chrétiens? (voir, 2 Timothée 1.7)

Qu'en est-il des instruments de musique qui accompagnent ces cantiques?


Bon courage dans la grâce de notre Seigneur Jésus,07-05-2024 CDF]: "Y a-t-il un habit spécial pour pouvoir entrer dans le Royaume de Dieu?" (Matthieu 22.1-14)

Faly miarahaba anao ao amin'i Tompo izahay,


anio alina isika dia hanohy indray ny fiaraha-mivavaka sy ny fifampizarana ny teny hita ao amin'ny Filazantsara araka an'i Matio.


Nanao fanoharana momba ny Fanjakan'Andriamanitra indray i Jesoa tamin'ireo olona manodidina Azy. Nataony ohatra tamin'izany ny fampakaram-bady izay nanasany ny olona rehetra teny an-dalana ka dia marobe no tafiditra tao. Manaitra fa noroahin'ny Mpanjaka ity olona anankiray izay tsy nanao fitafiana sahaza amin'ny fety. Misy fitafiana manokana ve hahazoana miditra ao amin'ny Fanjakan'ny lanitra? Ahoana ny momba ny akanjo fihaingoana (Zakaria 3.4)?


Jésus dit une parabole sur le Royaume de Dieu aux gens qui sont autour de Lui. Il prend comme exemple une fête de noce où sont conviées toutes les personnes rencontrées en chemin. La réaction du Roi qui a renvoyé cet invité n'ayant pas l'habit de fête surprend. Y a-t-il un habit spécial pour le royaume des cieux? Qu'en est-il des habits de fête (Zacharie 3.4)?


Aoka samy hitondra amim-bavaka ny fiomanana sy ny fanatanterahana izany isika eo ambany fitarihan'ny Fanahy Masina.

Momba antsika ny Tompo koa dia mahereza daholo!


Ny Mpitandrina --

Pasteur RAMAHERIJAONA Jean Teddy

Bordeaux30-04-2024  [CDF]: "Le Royaume de Dieu confié à d'autre nation" (Matthieu 21.33-46)
Faly miarahaba anao ao amin'i Tompo izahay,

misaotra an'Andriamanitra isika fa tontosa soamantsara ny jobily roa sosona izay natao teto amin'ny fitandremana Bordeaux tamin'ny faran'ny herinandro teo. 

Anio alina isika dia hanohy indray ny fiaraha-mivavaka sy ny fifampizarana ny teny hita ao amin'ny Filazantsara araka an'i Matio.


Nanao fanoharana momba ny Fanjakan'Andriamanitra i Jesoa tamin'ireo olona manodidina Azy. Nataony ohatra tamin'izany ny tanimboaloboka nahavokatra ka ny fitondrana ny vokatra dia nankinina tamin'ny firenen-kafa. Nahoana ny Fanjakan'Andriamanitra no tsy nankininy tamin'ny firenena jiosy? Ahoana ny momba ny firenena jiosy (manaraka ny fivavahana jiosy) izay olom-boafidin'Andriamanitra kanefa tsy mino an'i Kristy?


Jésus dit une parabole sur le Royaume de Dieu aux gens qui sont autour de Lui. Il prend comme exemple une vigne abondante qui va être confiée à une nation étrangère. Pourquoi le Royaume de Dieu n'est-il pas confié au peuple juif? Qu'en est-il du peuple juif (embrassant le judaïsme) qui ne croit pas en Christ?


Aoka samy hitondra amim-bavaka ny fiomanana sy ny fanatanterahana izany isika eo ambany fitarihan'ny fanahy Masina.

Momba antsika ny Tompo koa dia mahereza daholo!


Ny Mpitandrina 23-04-2024 [FLH]: "la confession de foi", 1ère partie (Hébreux 11)
Faly miarahaba anao izahay ry havana,


isaky ny talata faha-4 ny volana isika dia hianatra momba ny foto-pinoana sy ny litorjia fanaon'ny Fiangonana FPMA.

Hisantatra izany àry isika anio alina ka handinika ny momba ny fanekem-pinoana.


1) Inona moa ny finoana? (Qu'est-ce que la FOI?)

2) Nahoana no manao fanekem-pinoana ny mino sy ny Fiangonana manontolo?

(Pourquoi chaque croyant et l'Église doivent-ils publiquement confesser leur FOI?)


Mahereza daholo fa momba antsika ny Tompo,


--

Pasteur RAMAHERIJAONA Jean Teddy

Bordeaux16-04-2024  [CDF]: "Jésus n'est-il pas écologique?" (Matthieu 21.18-32)
Faly miarahaba anao ao amin'i Tompo izahay,

misaotra an'i Tompo isika fa tontosa soamantsara ny zaikabem-paritany atsimo andrefana (Fatsan) izay natao teto Bordeaux. 

Anio alina isika dia hanohy indray ny fiaraha-mivavaka sy ny fifampizarana ny teny hita ao amin'ny Filazantsara araka an'i Matio.


Nandrobona sy nahafinaritra jerena Ilay aviavy teny an-dalana izay hitan'i Jesoa sy ny mpianany. Nozonin'i Jesoa anefa izy ity ary dia nalazo tanteraka ny ampitson'iny. Inona no anton'izao fihetsiky ny Tompo izao? Ny tontolon'ny fanjifana dia manindrahindra ny fisehoana ety ivelany hany ka izay mahasarika ny mason'ny olona no hita fa be mpirona. Inona no tokony hotandreman'ny mino sy ny Fiangonana manoloana izany?


En chemin, Jésus et ses disciples aperçoivent un beau figuier plein de feuillage. Jésus l'a pourtant maudit et celui-ci s'est asséché le lendemain. Que signifie cet acte du Seigneur? La société de consommation met en avant l'apparence et ce qui frappe des yeux séduit facilement les gens. Comment préserver le croyant et l'Église par rapport à ce fait?


Aoka samy hitondra amim-bavaka ny fiomanana sy ny fanatanterahana izany isika eo ambany fitarihan'ny fanahy Masina.

Momba antsika ny Tompo koa dia mahereza daholo!

Pasteur RAMAHERIJAONA Jean Teddy

Bordeaux09-04-2024  [CDP]: "Pasteur, parle-nous de vous" (1 Timothée 3.1-7)
Bonjour chers amis,


nous vous invitons ce soir à prier et à partager sur le ministère du Pasteur,

on l'a déjà abordé au niveau national (voici le lien pour visionner l'évènement: https://www.youtube.com/watch?v=Kr7Uoq8kUeQ&t=74s).

A notre tour d'en parler. On aura un invité spécial ce soir qu'on remercie déjà de sa présence!

A ce soir,


Jésus nous accompagne!


--

Pasteur RAMAHERIJAONA Jean Teddy

Bordeaux

02-04-2024 : [CDF]: "L'Église est-elle vraiment un lieu de prière?" (Matthieu 21.1-17)
Faly miarahaba anao tratry ny Paska hatrany izahay,

"Koa raha niara-natsangana tamin'i Kristy ianareo, dia katsaho ny zavatra any ambony, any amin'ny itoeran'i Kristy, Izay mipetraka eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra. Saino ny zavatra any ambony, fa tsy ny zavatra etỳ an-tany." (Kolosiana 3.1-2)

manasa anao indray àry izahay anio alina amin'ny fiarahana mivavaka sy ny fifampizarana ny teny hita ao amin'ny Filazantsara araka an'i Matio.


Nankalazain'ny vahoaka ho Mpanjaka avy amin'Andriamanitra i Jesoa raha niditra tao amin'ny tanànan'i Jerosalema Izy. Ao amin'io tanàna io no miorina ny tempoly izay toeram-pivavahan'ny vahoakan'isiraely tamin'izany. Noravan'i Jesoa ny fivarotana nisy teo amin'ny kianjan'ny tempoly ka nahatezitra ny mpitondra fivavahana jiosy. Inona no anton'izao fihetsiky ny Tompo izao? Tsy azo atao ve izany ny mivarotra sy ny miresaka vola ao am-piangonana?


La foule acclame Jésus comme Roi venant de Dieu quand celui-ci entre dans la ville de Jérusalem. Le temple qui est le lieu de prière du peuple d'israël se trouve dans cette ville. Jésus chasse le commerce dans la cour du temple qui suscite l'indignation des responsables de l'Église. Quelle est la raison de cet acte de Jésus? Ne devrait-on pas faire des ventes ni parler d'argent dans l'Église?


Aoka samy hitondra amim-bavaka ny fiomanana sy ny fanatanterahana izany isika eo ambany fitarihan'ny fanahy Masina.

Momba antsika ny Tompo koa dia mahereza daholo!


--

Pasteur RAMAHERIJAONA Jean Teddy

Bordeaux26-03-2024 HERINANDRO MASINA

19-03-2024 [CDF]: "La compassion de Jésus est-elle limitée?" (Matthieu 20.29-34)
Faly miarahaba anao ao amin'i Tompo aho,

manasa anao indray izahay anio alina amin'ny fiarahana mivavaka sy ny fifampizarana ny teny hita ao amin'ny Filazantsara araka an'i Matio.


Betsaka ny vahoaka nanaraka an'i Jesoa fa jamba roa lahy ihany no nangataka ny famindrampony ka dia nositraniny. Lazao ny dingana nolalovan'izy ireo ka nahatonga ny masony nahiratra ? Voajanahary ao amin'ny olona ve ny fananany fo onena ny hafa?


La foule s'est mise à suivre Jésus mais deux aveugles seulement Lui ont imploré sa compassion et le Seigneur les a guéri. Quels sont les étapes qu'ils ont franchis pour que leurs yeux parviennent à s'ouvrir? Avoir un coeur ému de compassion est-il naturel chez l'humain?


Aoka samy hitondra amim-bavaka ny fiomanana sy ny fanatanterahana izany isika eo ambany fitarihan'ny fanahy Masina.

Momba antsika ny Tompo koa dia mahereza daholo!

12-03-2024 CDP talata 12 Martsa 2024 Joba 22  .21
Faly miarahaba antsika ao amin' i Tompo.


Manasa antsika rehetra handray anjara @ CDP @ ity volana Martsa ity ny talata 12 Martsa @ 8 ora alina par confcall toy ny mahazatra antsika.


Ka ny ho velabelarintsika @ izany dia izay hita ao @ ny Joba 22  .21

" Mifankazara amin' ny Tsitoha hianao dia hiadana. Izany no ahatongavan' ny soa aminao"

- Inona no hevitry ny teny hoe " mifankazara" ary ahoana no fomba fisehony ?

-Mahatsiaro miadana tokoa ve isika sy mahatsapa mandray soa rehefa mifankazatra @ ny Tsitoha?

-Inona avy zany fiadanana sy ny soa azo avy aminy?


Manantena antsika hiara - hifarimbona sy hifampizara @ famelabelarana .


Manonona ny fiadanan' ny Tompo amintsika tsirairay avy.


VAFF05-03-2024 [CDF]: "Un Seigneur sans pareil" (Matthieu 20.17-28)


Faly miarahaba anao ao amin'i Tompo aho,

manasa anao indray izahay anio alina amin'ny fiarahana mivavaka sy ny fifampizarana ny teny hita ao amin'ny Filazantsara araka an'i Matio.


Nanao fangatahana manokana tamin'i Jesoa ny renin'ireo mpianany anankiroa mba hahazo toerana eo akaikin'i Tompo izy mirahalahy ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Navalin'i Jesoa azy ireo fa tsy anjarany no mamaritra izany. Inona no vokatry ny fangatahan'ireto fianakaviana ireto teo anatrehan'ireo mpianatra sasany? Inona no fianarana nomen'i Jesoa ho an'izay te hanaraka Azy? Ahoana no hampiharana izany amin'izao karemy izao?


La mère des deux disciples de Jésus lui a demandé pour ses fils de siéger au coté du Seigneur dans son Royaume. Jésus lui répond que sa requête le dépasse. Quelles sont les conséquences de cette demande familiale pour les autres disciples? Quel est l'enseignement de Jésus pour ceux qui désirent le suivre? Comment le mettre en pratique en ce temps de carême?


Aoka samy hitondra amim-bavaka ny fiomanana sy ny fanatanterahana izany isika eo ambany fitarihan'ny fanahy Masina.

Momba antsika ny Tompo koa dia mahereza daholo!27-02-2024 FLH : Hors de l'église, point de salut
Lecture : Ephesiens 2, 1-10 

Lire en entier Ephesiens 2 de son côté 


En ce temps de Carême J21, nous continuons notre méditation à travers le texte d'Ephesiens 2.


Nous ferons un focus sur les versets :


- verset 1

- verset 6

- verset 10

- verset 13Pour votre curiosité : Confession de foi ecossaise 1560 - Article 9 L'Élection

Extrait du livre, Connaître Dieu et le servir, Karl Barth, 1945